bouwtekening240.jpg

Management en cultuur

Management- en leiderschapstijl, de mate van taak- en mensgerichtheid en de manier waarop deze twee componenten worden ingevuld (zie taak- en mensgerichtheid), worden in belangrijke mate beïnvloed door de organisatiecultuur, die per organisatietype en -sector behoorlijk kan verschillen. Hoewel het belang van het fenomeen organisatiecultuur door de managementtheorie al een halve eeuw wordt erkend, wordt het bij de toepassing van managementconcepten in de praktijk nog vaak genegeerd of in elk geval onderschat.

Dat er daarnaast ook nog nationale cultuurverschillen zijn die deze binnenlandse verschillen in organisatiecultuur overstijgen is sinds het cultuuronderzoek van Hofstede ook al een halve eeuw geen nieuws meer, maar dat deze verschillen ook binnen de westerse wereld relevant zijn, krijgt zeker niet de aandacht die het verdient.

Nationale cultuurverschillen vallen wellicht ook minder op, omdat in onze internationale wereld de verschillen in organisatiecultuur tussen verschillende bedrijfstakken en sectoren groter zijn dan de nationale cultuurverschillen binnen dezelfde sector.

In sectoren waar veel met buitenlandse werknemers of expats (wat ook buitenlandse werknemers zijn) wordt gewerkt, zal de sectorcultuur waarschijnlijk dominant zijn. Toch merken de werknemers binnen zo'n organisatie die nationale cultuurverschillen heus wel op.

Wat is het effect van nationale cultuur als veel werknemers in zo'n organisatie uit hetzelfde land komen, bijvoorbeeld uit het land van vestiging? En wat is het effect van de nationaliteit van het management? En, als een Amerikaanse bedrijfscultuur dominant is, wat zijn dan toch nog de effecten van de nationale cultuur op een bepaalde vestigingslocatie?

In een sterk geïnternationaliseerde wereld met sterke verschillen binnen sectoren, kunnen nationale cultuurverschillen makkelijk aan de aandacht ontsnappen. Zo kunnen er ook tussen niet-autoritaire landen interessante verschillen bestaan in de manier waarop met leiderschap wordt omgegaan.

Als het om de relatie tussen organisatie en cultuur gaat, is het altijd goed om eerst te kijken naar de organisatiecultuur, die per organisatietype, -sector of door specifieke of door toevallige omstandigheden behoorlijk kan verschillen, maar moet ook de invloed van de nationale cultuur niet vergeten worden.

Management en organisatiecultuur

Organisatiecultuur is één van de factoren waar het 7S-model aandacht voor vraagt, niet alleen via de centrale S van Shared Values, maar ook via de S van Style. Style of Stijl staat voor managementstijl, die voor een belangrijk deel tot uiting komt in de stijl van leidinggeven. Maar Stijl heeft ook, in feite een dubbele, relatie met organisatiecultuur. Aan de ene kant vormt managementstijl een onderdeel van de organisatiecultuur, maar aan de andere kant is het management er verantwoordelijk voor dat de organisatiecultuur en de (andere) S-en goed op elkaar zijn afgestemd.

Bij organisatiecultuur gaat het om de manier waarop mensen binnen een organisatie met elkaar omgaan, leidinggevenden en medewerkers, medewerkers onderling, het management onderling en niet in de laatste plaats de omgang met klanten, leveranciers en alle overige betrokkenen. En ook de pretatiegerichtheid, de competitiviteit – ook intern, hoe wordt omgegaan met regels en arbeidsomstandigheden etc. etc.

In principe is het management verantwoordelijk voor deze organisatiecultuur, maar daarbij horen wel een paar belangrijke kanttekeningen:

 1. We moeten de maakbaarheid van een organisatiecultuur niet overschatten. Culturen zijn niet zo veranderbaar als we soms zouden willen.
 2. Een oorzaak van de beperkte veranderbaarheid van de organisatiecultuur ligt in het feit dat deze deels bepaald wordt door de nationale of regionale cultuur.
 3. In lijn met het 7S-model betekent dit dat het management er vooral verantwoordelijk voor is dat de organisatiecultuur en alle (andere) S-en goed op elkaar zijn afgestemd.
 4. De managementstijl is zelf ook beïnvloed door de organisatie- en landelijke cultuur. Omdat het bij cultuur veelal gaat om zaken die we normaal en vanzelfsprekend vinden, kunnen sommige cultuurelementen makkelijk blinde vlekken vormen voor het management, terwijl ze wel degelijk een belangrijke rol kunnen spelen in het functioneren en de effectiviteit van de organisatie.

De conclusie dat nationale cultuurelementen een belangrijke factor zijn waar het management rekening mee moet houden en mee moet kunnen omgaan, heeft ook consequenties voor de toepassing van managementtheoriën, -modellen en -concepten.

Management en nationale cultuur

Als het gaat om de relatie tussen management(-theorie) en nationale cultuurverschillen wordt ten onrechte vaak alleen gedacht aan verschillen tussen westerse en niet-westerse landen. (Uitzondering hierop vormt alleen Japan, dat wel tot de westerse wereld wordt gerekend, maar waarvan het verschil met de overige westerse wereld in de cultuurdimensie individualisme-collectivisme ruimschoots aandacht heeft gekregen.)

Maar dat er bij de toepassing van managementtheorieën, -modellen en -concepten ook binnen de westerse wereld relevante cultuurverschillen zijn waarmee rekening gehouden moet worden, krijgt weinig aandacht.

Nederland is sterk op het VK en de VS georiënteerd. Binnen de EU werd Nederland in de pre-Brexit tijd beschouwd als de belangrijkste bondgenoot van het VK. Van alle niet-Engelstalige landen is Nederland het meest Engelssprekende land. Wij worden praktisch als een Engelstalig land beschouwd. Dat uit Hofstedes cultuuronderzoek blijkt dat Nederland op één "cultuurdimensie" drastisch verschilt van de Angelsaksische landen en dat dit doorwerkt in de manier waarop we hier omgaan met en aankijken tegen leidinggeven en leiderschap – dát heeft zeker niet de aandacht gekregen die het verdient.

De cultuurdimensie waar we het hier over hebben heeft door de benaming die Hofstede hiervoor heeft gekozen de aandacht soms afgeleid van de inhoud. Maar ook vanwege de inhoud is hij niet onomstreden. Het gaat om de cultuurdimensie masculiniteit-femininiteit, die gemeten wordt via de MAS-index.

Op het punt van machtafstand en individualisme verschilt Nederland weinig van de VS en het VK. Maar op de MAS-index hoort Nederland bij de laagst scorende landen, terwijl de Angelsaksische landen juist tot de hoogst scorende behoren. Wat houdt deze cultuurdimensie in en wat is het effect van dit cultuurverschil op het gebied van management en leidinggeven?

Binnenkort meer over masculiene en feminiene culturen, wat deze verschillen betekenen voor managementtheorie in het algemeen en voor leiderschap in het bijzonder.

hoe voorkomen we miscommunicatie over :

Management

 

Management is de verzamelnaam voor verschillende taken, zoals leidinggeven en verschillende functies zoals leidinggevende.

Elke leidinggevende is dus een manager, maar niet elke manager is een leidinggevende.

Leidinggeven wordt ook leiderschap genoemd en in deze betekenis valt leiderschap dus ook onder het begrip management.

Meer over managementtaken en -functies en hoe management en leiderschap soms als elkaars tegenpool worden gezien, vindt u hier.

 

Leidinggeven

 

Leidinggeven is de directe aansturing van medewerkers en daarmee één van de belangrijkste managementtaken.

Leidinggeven wordt ook leiderschap genoemd en omvat verschillende stijlen, zoals directief of participatief leiderschap.

De verschillende stijlen van leidinggeven kunnen treffend getypeerd worden m.b.v. de twee dimensies taak- en mensgerichtheid, die elk kunnen variëren in hoogte.

Meer over leidinggeven en leiderschapstijlen vindt u hier

 

 

Leiderschap

 

Leiderschap heeft drie verschillende hoofdbetekenissen die elkaar op een verwarrende manier kunnen overlappen.

Leiderschap betekent hetzelfde als leidinggeven in bijv. leiderschapstijl.

Leiderschap kan ook op eigenschappen van een leider slaan die aantrekkelijk, motiverend of inspirerend zijn voor volgers/volgelingen, zoals bijv. in charismatisch of visionair leiderschap.

In persoonlijk leiderschap gaat het om effectieve vaardigheden in het algemeen, zonder relatie met leiders of leidinggeven.

Meer over de verschillende betekenissen van leiderschap vindt u hier

 

 

Leadership

 

Leadership wordt in de managementliteratuur zowel vertaald met leidinggeven als met leiderschap.

Bij de vertaling van leadership in leiderschap gaat een verschil in betekenis verloren.

Deels omdat de woorden zoveel op elkaar lijken, deels omdat we een cultuurverschil onderschatten of negeren.

Leadership betekent zowel volgens de Van Dale als volgens het cultuuronderzoek van Hofstede wat anders dan leiderschap.

Meer over het verschil tussen leadership en leiderschap vindt u hier

 

 

TAAK- EN MENSGERICHT LEIDERSCHAP

 

TAAKGERICHTHEID

Taakgerichtheid is de directieve kant van het leidinggeven. Het gaat om het geven van instructies: wat er gedaan moet worden en hoe dit gedaan moet worden.

Er zijn verschillende andere benamingen voor deze dimensie van leidinggeven, die niet precies dezelfde betekenis hebben, maar wel nauw verwant zijn en waarmee soms hetzelfde wordt bedoeld:

 • gerichtheid op het werk
 • product- of productiegerichtheid
 • resultaatgerichtheid
 • prestatiegerichtheid.

MENSGERICHTHEID

Mensgerichtheid is de ondersteunende of motiverende kant van het leidinggeven.

Andere benamingen voor mensgerichtheid zijn:

 • relatiegerichtheid
 • gerichtheid op samenwerking
 • ondersteunend (supportive)
 • motiverend

 Meer over taak- en mensgerichtheid

Taak- en mensgerichtheid zijn de twee bepalende dimensies zijn waarmee leiderschap kan worden getypeerd. Over de verhouding tussen die twee wordt verschillend gedacht.:

Taak- of mensgerichtheid 

Gaat het bij leiderschap eigenlijk altijd om de vraag: Is het taakgericht of is het mensgericht?

Van taak- naar  mensgerichtheid

Of is taakgericht leiderschap ouderwets en is modern leiderschap per definitie mensgericht?

Taak- PLUS mensgerichtheid

Of zit het geheim hem juist in de combinatie? Moeten taakgerichtheid en mensgerichtheid altijd samengaan?

Taak en/of mensgerichtheid

Of zijn taak- en mensgerichtheid twee knoppen op een mengpaneel waarmee de leidinggevende constant moet fine-tunen om de juiste balans te vinden?

De manier waarop soms over leiderschap gesproken wordt alsof het een eenduidig begrip is staat in schril contrast met het geavanceerde denken over leiderschap van meer dan een halve eeuw geleden.

Meer over visies op taak- en mensgericht leiderschap

 

MANAGEMENT, CULTUUR EN LEIDERSCHAP

Management en cultuur

Als het gaat om de relatie tussen management(-theorie) en nationale cultuurverschillen wordt ten onrechte vaak alleen gedacht aan verschillen tussen westerse en niet-westerse landen.

Dat er bij de toepassing van managementtheorieën, -modellen en -concepten ook binnen de westerse wereld relevante cultuurverschillen zijn waarmee rekening gehouden moet worden, krijgt weinig aandacht. 

Meer over management en cultuur.

Masculiene en feminiene culturen

Polderen, deeltijdwerk, zesjesmentaliteit zijn Nederlandse cultuurkenmerken waar we niet omheen kunnen. Ook wie het graag anders zou willen zien, bestrijdt niet dat dit zo is.

Maar als Hofstede op basis van zijn uitgebreide en beroemde cultuuronderzoek concludeert dat Nederland een feminiene cultuur heeft, is de erkenning opeens een stuk minder algemeen.

Meer over masuliene en feminiene culturen

Leiderschap in masculiene en feminiene culturen

Volgens Hofstede is de Nederlandse cultuur meer gericht op samenwerking dan op competitie, meer op kwaliteit van leven dan op prestatiegerichtheid.

Dat heeft gevolgen voor de stijl van leidinggeven. De balans tussen taak- en mensgerichtheid slaat meer door naar de mensgerichte kant.

In lijn met de poldercultuur wordt van managers verwacht dat besluiten worden genomen in overleg met de medewerkers, bij voorkeur op basis van consensus.

Meer over leiderschap en cultuur