bouwtekening240.jpg

Leidinggeven en leiderschap

Leidinggeven is een van de belangrijkste managementtaken. Leidinggeven is de directe aansturing van medewerkers, wat zowel instrueren, als ook begeleiden, ondersteunen en motiveren omvat.

Leiderschap betekent precies hetzelfde als leidinggeven in alle woordcombinaties die te maken hebben met leiderschapstijl, zoals situationeel, directief of participatief leiderschap.

Eigenlijk is leidinggeven een betere naam voor deze managementtaak dan leiderschap om de volgende redenen:

1. Leidinggeven heeft betrekking op een specifieke managementtaak, terwijl leiden een ruimer begrip is

2. Het woord 'leider' in leiderschap slaat op een persoon, terwijl leidinggeven op de activiteit slaat waar het om gaat.

3. De term 'leidinggeven' past perfect bij de naam van de functie 'leidinggevende'.

4. Leidinggeven slaat op de relatie tussen een leidinggevende en een medewerker, terwijl bij een leider volgers of volgelingen horen.

5. Leiderschap wordt ook gebruikt in woordcombinaties waarbij het niet om leidinggeven gaat, maar om eigenschappen van een leider, zoals in charismatisch en visionair leiderschap.

Maar de term leiderschap is zo ingeburgerd, vooral als het om leiderschapstijlen gaat, dat we hem gewoon zullen blijven gebruiken.

Overigens wordt zowel leiderschap als leidinggeven soms ook in een ruimere betekenis gebruikt, namelijk wanneer we het hebben over het leiderschap van een organisatie of leidinggeven aan een bedrijf.

Dat het bij leidinggeven, anders dan bij leiderschap, (bijna) altijd om het aansturen van medewerkers gaat, betekent niet dat dit ook altijd hetzelfde inhoudt. Er worden veel verschillende stijlen van leidinggeven of leiderschapstijlen, onderscheiden en er bestaan verschillende visies op wat de beste stijl is en óf er wel zoiets als een beste leiderschapstijl bestaat.

Taak- en mensgericht leiderschap en management

Maar over één ding zijn de verschillende theoretici het eens, namelijk dat je met twee kenmerken of dimensies elke leiderschapstijl kan typeren: taakgerichtheid en mensgerichtheid.

Waar ze het niet over eens zijn, is óf en hóe deze twee kenmerken gecombineerd kunnen worden en of er al of niet zoiets als een beste combinatie bestaat.

De theoriën en modellen waar het hier om gaat zijn Theorie X en Y van McGregor, de Managerial Grid van Blake & Mouton en Situational Leadership van Reddin (het 3D-model) en, als meest geavanceerde, van Hersey & Blanchard.

Na McGregors constatering dat de moderne tijd vroeg om de overgang van taakgericht naar mensgericht leiderschap, waarna Blake en Mouton concludeerden dat taak- en mensgerichtheid het best samen konden gaan, nuanceerden en verfijnden Hersey & Blanchard dit idee tot situationeel leiderschap, wat inhoudt dat de leiderschapstijl moet worden afgestemd op de competentie van medewerkers om een bepaalde taak in een bepaalde situatie uit te voeren.

Leidinggeven of leiderschap worden in deze benadering dus niet gezien als een relatie tussen een leider en volgers, waarbij de eigenschappen van de leider als bepalende factor worden gezien, maar als een samenwerkingsrelatie tussen een leidinggevende en medewerkers, waarin de leidinggevende zijn stijl van leidinggeven aanpast aan de competenties van de medewerkers en bovendien de medewerkers begeleidt bij de ontwikkeling van deze competenties, wat uiteindelijk ten goede komt aan de de effectiviteit van de organisatie als geheel.

Deze verschillende visies op taak- en mensgerichtheid hebben niet alleen betrekking op de aanpak en stijl van de direct leidinggevende, maar ook op die van het totale management. 

hoe voorkomen we miscommunicatie over :

Management

 

Management is de verzamelnaam voor verschillende taken, zoals leidinggeven en verschillende functies zoals leidinggevende.

Elke leidinggevende is dus een manager, maar niet elke manager is een leidinggevende.

Leidinggeven wordt ook leiderschap genoemd en in deze betekenis valt leiderschap dus ook onder het begrip management.

Meer over managementtaken en -functies en hoe management en leiderschap soms als elkaars tegenpool worden gezien, vindt u hier.

 

Leidinggeven

 

Leidinggeven is de directe aansturing van medewerkers en daarmee één van de belangrijkste managementtaken.

Leidinggeven wordt ook leiderschap genoemd en omvat verschillende stijlen, zoals directief of participatief leiderschap.

De verschillende stijlen van leidinggeven kunnen treffend getypeerd worden m.b.v. de twee dimensies taak- en mensgerichtheid, die elk kunnen variëren in hoogte.

Meer over leidinggeven en leiderschapstijlen vindt u hier

 

 

Leiderschap

 

Leiderschap heeft drie verschillende hoofdbetekenissen die elkaar op een verwarrende manier kunnen overlappen.

Leiderschap betekent hetzelfde als leidinggeven in bijv. leiderschapstijl.

Leiderschap kan ook op eigenschappen van een leider slaan die aantrekkelijk, motiverend of inspirerend zijn voor volgers/volgelingen, zoals bijv. in charismatisch of visionair leiderschap.

In persoonlijk leiderschap gaat het om effectieve vaardigheden in het algemeen, zonder relatie met leiders of leidinggeven.

Meer over de verschillende betekenissen van leiderschap vindt u hier

 

 

Leadership

 

Leadership wordt in de managementliteratuur zowel vertaald met leidinggeven als met leiderschap.

Bij de vertaling van leadership in leiderschap gaat een verschil in betekenis verloren.

Deels omdat de woorden zoveel op elkaar lijken, deels omdat we een cultuurverschil onderschatten of negeren.

Leadership betekent zowel volgens de Van Dale als volgens het cultuuronderzoek van Hofstede wat anders dan leiderschap.

Meer over het verschil tussen leadership en leiderschap vindt u hier

 

 

TAAK- EN MENSGERICHT LEIDERSCHAP

 

TAAKGERICHTHEID

Taakgerichtheid is de directieve kant van het leidinggeven. Het gaat om het geven van instructies: wat er gedaan moet worden en hoe dit gedaan moet worden.

Er zijn verschillende andere benamingen voor deze dimensie van leidinggeven, die niet precies dezelfde betekenis hebben, maar wel nauw verwant zijn en waarmee soms hetzelfde wordt bedoeld:

  • gerichtheid op het werk
  • product- of productiegerichtheid
  • resultaatgerichtheid
  • prestatiegerichtheid.

MENSGERICHTHEID

Mensgerichtheid is de ondersteunende of motiverende kant van het leidinggeven.

Andere benamingen voor mensgerichtheid zijn:

  • relatiegerichtheid
  • gerichtheid op samenwerking
  • ondersteunend (supportive)
  • motiverend

 Meer over taak- en mensgerichtheid

Taak- en mensgerichtheid zijn de twee bepalende dimensies zijn waarmee leiderschap kan worden getypeerd. Over de verhouding tussen die twee wordt verschillend gedacht.:

Taak- of mensgerichtheid 

Gaat het bij leiderschap eigenlijk altijd om de vraag: Is het taakgericht of is het mensgericht?

Van taak- naar  mensgerichtheid

Of is taakgericht leiderschap ouderwets en is modern leiderschap per definitie mensgericht?

Taak- PLUS mensgerichtheid

Of zit het geheim hem juist in de combinatie? Moeten taakgerichtheid en mensgerichtheid altijd samengaan?

Taak en/of mensgerichtheid

Of zijn taak- en mensgerichtheid twee knoppen op een mengpaneel waarmee de leidinggevende constant moet fine-tunen om de juiste balans te vinden?

De manier waarop soms over leiderschap gesproken wordt alsof het een eenduidig begrip is staat in schril contrast met het geavanceerde denken over leiderschap van meer dan een halve eeuw geleden.

Meer over visies op taak- en mensgericht leiderschap

 

MANAGEMENT, CULTUUR EN LEIDERSCHAP

Management en cultuur

Als het gaat om de relatie tussen management(-theorie) en nationale cultuurverschillen wordt ten onrechte vaak alleen gedacht aan verschillen tussen westerse en niet-westerse landen.

Dat er bij de toepassing van managementtheorieën, -modellen en -concepten ook binnen de westerse wereld relevante cultuurverschillen zijn waarmee rekening gehouden moet worden, krijgt weinig aandacht. 

Meer over management en cultuur.

Masculiene en feminiene culturen

Polderen, deeltijdwerk, zesjesmentaliteit zijn Nederlandse cultuurkenmerken waar we niet omheen kunnen. Ook wie het graag anders zou willen zien, bestrijdt niet dat dit zo is.

Maar als Hofstede op basis van zijn uitgebreide en beroemde cultuuronderzoek concludeert dat Nederland een feminiene cultuur heeft, is de erkenning opeens een stuk minder algemeen.

Meer over masuliene en feminiene culturen

Leiderschap in masculiene en feminiene culturen

Volgens Hofstede is de Nederlandse cultuur meer gericht op samenwerking dan op competitie, meer op kwaliteit van leven dan op prestatiegerichtheid.

Dat heeft gevolgen voor de stijl van leidinggeven. De balans tussen taak- en mensgerichtheid slaat meer door naar de mensgerichte kant.

In lijn met de poldercultuur wordt van managers verwacht dat besluiten worden genomen in overleg met de medewerkers, bij voorkeur op basis van consensus.

Meer over leiderschap en cultuur