bouwtekening240.jpg

Taakgerichtheid

Taakgerichtheid is de directieve kant van het leidinggeven. Het gaat om het geven van instructies: wat er gedaan moet worden en hoe dit gedaan moet worden.

Er zijn verschillende andere benamingen voor taakgerichtheid, die niet precies hetzelfde betekenen, maar wel nauw verwant zijn en waarmee soms hetzelfde bedoeld wordt:

 • gerichtheid op het werk
 • product- of productiegerichtheid
 • resultaatgerichtheid
 • prestatiegerichtheid

Taakgerichtheid is

 • niet hetzelfde als niet-mensgerichtheid
 • niet het tegenovergestelde van mensgerichtheid
 • niet hetzelfde als autoritair.

In opeenvolgende theorieën of modellen wordt taakgerichtheid opgevat:

 • als aparte leiderschapstijl
 • als een noodzakelijk component van leiderschap
 • als een variabele component van leiderschap

De leiderschapstijl met taakgerichtheid als hoofdkenmerk komen we in de managementtheorie tegen onder namen als directief, autocratisch of instrumenteel leiderschap.

Resultaatgerichtheid is een noodzakelijk aspect van management, maar dat betekent niet dat management per definitie alleen maar taakgericht en niet-mensgericht is.

Opvallend zijn tegengestelde associaties van taakgerichtheid met leiderschap. Terwijl de één leiderschap associeert met autoritaire taakgerichtheid, denkt een ander juist aan sterke mensgerichtheid.

Taakgerichtheid is niet goed of slecht, maar moet in balans met mensgerichtheid afgestemd zijn op competentie van medewerkers om een bepaalde taak in een bepaalde situatie uit te voeren. hierbij spelen ook de organisatiecultuur en nationale cultuur een belangrijke rol.

Management is vanzelfsprekend taakgericht, maar dat betekent niet dat de mensgerichtheid laag is.

In een meer prestatiegerichte cultuur is een meer taakgerichte leiderschapstijl gebruikelijk. Er is een relatie tussen taakgerichtheid en Hofstedes cultuurdimensie masculiniteit.

 

MENSGERICHTHEID

Mensgerichtheid is de ondersteunende of motiverende kant van het leidinggeven.

Andere benamingen voor mensgerichtheid zijn:

 • relatiegerichtheid
 • gerichtheid op samenwerking
 • ondersteunend (supportive)
 • motiverend

Mensgerichtheid is

 • niet hetzelfde als niet-taakgerichtheid
 • niet het tegenovergestelde van taakgerichtheid
 • niet een vanzelfsprekend hoofdkenmerk van leiderschap
 • wel het tegenovergestelde van autoritair

Net als taakgerichtheid komen we in opeenvolgende theorieën mensgerichtheid tegen

 • als aparte leiderschapstijl
 • als noodzakelijke component van leiderschap
 • als variabele component van leiderschap

 De leiderschapstijl met mensgerichtheid als hoofdkenmerk komen we tegen onder namen participatief, democratisch of, in combinatie met hoge taakgerichtheid; volwassen, of coachend leiderschap.

De gerichtheid op samenwerking verbindt mensgerichtheid sterk met de cultuurdimensie femininiteit.

Hoewel leiderschap niet per se altijd hoog-mensgericht hoeft te zijn, is dit wel vaak nodig als tegenwicht bij een (te) hoge prestatie-/resultaatgerichtheid. Een hoge resultaatgerichtheid van het management kan en moet “opgevangen” worden met mensgericht leiderschap.

De mensgerichtheid van management moet niet alleen maar lopen via de weg van de managementtaak leidinggeven.

Ook de niet-leidinggevende managementtaken hebben consequenties voor alle medewerkers, dus ook daarop is de dimensie mensgerichtheid van toepassing.

Mensgerichtheid is niet alleen van toepassing op leiderschapstijl, maar ook op managementstijl. Niet alleen de leiderschapstijl, maar de hele organisatiecultuur kan meer of minder mensgericht zijn. Beide zijn de verantwoordelijkheid van het management. Dit ligt allemaal besloten in de S van Stijl in het 7S-model.

De leiderschapstijl met mensgerichtheid als hoofdkenmerk komen we tegen onder namen participatief, democratisch of, in combinatie met hoge taakgerichtheid; volwassen, of coachend (en Theorie-Y van McGregor).

De gerichtheid op samenwerking verbindt het sterk met de cultuurdimensie femininiteit.

Hoewel leiderschap niet per se altijd hoog-mensgericht hoeft te zijn, is dit wel nodig als tegenwicht bij een (te) hoge prestatie-/resultaatgerichtheid.

Een hoge resultaatgerichtheid van het management kan en moet “opgevangen” worden met mensgericht leiderschap. Management kan niet alleen mensgericht zijn via de weg van het leiderschap, maar kan ook, buiten het leidinggeven, meer of minder mensgericht zijn.

Mensgericht management is niet hetzelfde als mensgericht leidinggeven en betekent ook niet automatisch dat er, als onderdeel van dit mensgericht management, mensgericht leiding wordt gegeven.

 

hoe voorkomen we miscommunicatie over :

Management

 

Management is de verzamelnaam voor verschillende taken, zoals leidinggeven en verschillende functies zoals leidinggevende.

Elke leidinggevende is dus een manager, maar niet elke manager is een leidinggevende.

Leidinggeven wordt ook leiderschap genoemd en in deze betekenis valt leiderschap dus ook onder het begrip management.

Meer over managementtaken en -functies en hoe management en leiderschap soms als elkaars tegenpool worden gezien, vindt u hier.

 

Leidinggeven

 

Leidinggeven is de directe aansturing van medewerkers en daarmee één van de belangrijkste managementtaken.

Leidinggeven wordt ook leiderschap genoemd en omvat verschillende stijlen, zoals directief of participatief leiderschap.

De verschillende stijlen van leidinggeven kunnen treffend getypeerd worden m.b.v. de twee dimensies taak- en mensgerichtheid, die elk kunnen variëren in hoogte.

Meer over leidinggeven en leiderschapstijlen vindt u hier

 

 

Leiderschap

 

Leiderschap heeft drie verschillende hoofdbetekenissen die elkaar op een verwarrende manier kunnen overlappen.

Leiderschap betekent hetzelfde als leidinggeven in bijv. leiderschapstijl.

Leiderschap kan ook op eigenschappen van een leider slaan die aantrekkelijk, motiverend of inspirerend zijn voor volgers/volgelingen, zoals bijv. in charismatisch of visionair leiderschap.

In persoonlijk leiderschap gaat het om effectieve vaardigheden in het algemeen, zonder relatie met leiders of leidinggeven.

Meer over de verschillende betekenissen van leiderschap vindt u hier

 

 

Leadership

 

Leadership wordt in de managementliteratuur zowel vertaald met leidinggeven als met leiderschap.

Bij de vertaling van leadership in leiderschap gaat een verschil in betekenis verloren.

Deels omdat de woorden zoveel op elkaar lijken, deels omdat we een cultuurverschil onderschatten of negeren.

Leadership betekent zowel volgens de Van Dale als volgens het cultuuronderzoek van Hofstede wat anders dan leiderschap.

Meer over het verschil tussen leadership en leiderschap vindt u hier

 

 

TAAK- EN MENSGERICHT LEIDERSCHAP

 

TAAKGERICHTHEID

Taakgerichtheid is de directieve kant van het leidinggeven. Het gaat om het geven van instructies: wat er gedaan moet worden en hoe dit gedaan moet worden.

Er zijn verschillende andere benamingen voor deze dimensie van leidinggeven, die niet precies dezelfde betekenis hebben, maar wel nauw verwant zijn en waarmee soms hetzelfde wordt bedoeld:

 • gerichtheid op het werk
 • product- of productiegerichtheid
 • resultaatgerichtheid
 • prestatiegerichtheid.

MENSGERICHTHEID

Mensgerichtheid is de ondersteunende of motiverende kant van het leidinggeven.

Andere benamingen voor mensgerichtheid zijn:

 • relatiegerichtheid
 • gerichtheid op samenwerking
 • ondersteunend (supportive)
 • motiverend

 Meer over taak- en mensgerichtheid

Taak- en mensgerichtheid zijn de twee bepalende dimensies zijn waarmee leiderschap kan worden getypeerd. Over de verhouding tussen die twee wordt verschillend gedacht.:

Taak- of mensgerichtheid 

Gaat het bij leiderschap eigenlijk altijd om de vraag: Is het taakgericht of is het mensgericht?

Van taak- naar  mensgerichtheid

Of is taakgericht leiderschap ouderwets en is modern leiderschap per definitie mensgericht?

Taak- PLUS mensgerichtheid

Of zit het geheim hem juist in de combinatie? Moeten taakgerichtheid en mensgerichtheid altijd samengaan?

Taak en/of mensgerichtheid

Of zijn taak- en mensgerichtheid twee knoppen op een mengpaneel waarmee de leidinggevende constant moet fine-tunen om de juiste balans te vinden?

De manier waarop soms over leiderschap gesproken wordt alsof het een eenduidig begrip is staat in schril contrast met het geavanceerde denken over leiderschap van meer dan een halve eeuw geleden.

Meer over visies op taak- en mensgericht leiderschap

 

MANAGEMENT, CULTUUR EN LEIDERSCHAP

Management en cultuur

Als het gaat om de relatie tussen management(-theorie) en nationale cultuurverschillen wordt ten onrechte vaak alleen gedacht aan verschillen tussen westerse en niet-westerse landen.

Dat er bij de toepassing van managementtheorieën, -modellen en -concepten ook binnen de westerse wereld relevante cultuurverschillen zijn waarmee rekening gehouden moet worden, krijgt weinig aandacht. 

Meer over management en cultuur.

Masculiene en feminiene culturen

Polderen, deeltijdwerk, zesjesmentaliteit zijn Nederlandse cultuurkenmerken waar we niet omheen kunnen. Ook wie het graag anders zou willen zien, bestrijdt niet dat dit zo is.

Maar als Hofstede op basis van zijn uitgebreide en beroemde cultuuronderzoek concludeert dat Nederland een feminiene cultuur heeft, is de erkenning opeens een stuk minder algemeen.

Meer over masuliene en feminiene culturen

Leiderschap in masculiene en feminiene culturen

Volgens Hofstede is de Nederlandse cultuur meer gericht op samenwerking dan op competitie, meer op kwaliteit van leven dan op prestatiegerichtheid.

Dat heeft gevolgen voor de stijl van leidinggeven. De balans tussen taak- en mensgerichtheid slaat meer door naar de mensgerichte kant.

In lijn met de poldercultuur wordt van managers verwacht dat besluiten worden genomen in overleg met de medewerkers, bij voorkeur op basis van consensus.

Meer over leiderschap en cultuur