bouwtekening240.jpg

Leiderschap lijkt een duidelijker begrip dan het in werkelijkheid is. Die onduidelijkheid heeft verschillende oorzaken.

1. Leiderschap heeft verschillende betekenissen.

2. Leiderschap wordt als een eenduidig begrip beschouwd, waardoor vaak niet wordt toegelicht welke betekenis bedoeld wordt, terwijl dit ook niet altijd uit de context valt op te maken.

3. De verschillende betekenissen van leiderschap lopen soms door elkaar.

Leiderschap heeft drie verschillende hoofdbetekenissen die elkaar op een verwarrende manier kunnen overlappen.

1. Leiderschap als leidinggeven

Leiderschap betekent precies hetzelfde als leidinggeven in alle woordcombinaties die betrekking hebben op de stijl van leidinggeven.

De bekendste voorbeelden zijn: leiderschapstijl, situationeel leiderschap en de namen van leiderschapstijlen, zoals directief of participatief leiderschap.

In deze betekenis is leiderschap theoretisch het best uitgewerkt en ook praktisch het best toepasbaar.

De effectiviteit van leiderschap wordt hier bepaald door de mate waarin de leiderschapstijl is afgestemd op de competenties van de medewerkers.

In het situationeel leiderschapsmodel van Hersey en Blanchard is dit het best uitgewerkt.

 2. Leiderschap als leiderseigenschappen

Een heel andere betekenis van leiderschap heeft betrekking op de eigenschappen of capaciteiten van een leider.

Voorbeelden zijn charismatisch leiderschap en visionair leiderschap.

Dit impliceert drie verschuivingen in betekenis, namelijk van leidinggeven naar leiden, van de handeling (leidinggeven/leiden) naar de persoon (de leider) en van medewerkers naar volgers of volgelingen.

De effectiviteit van leiderschap is hier gebaseerd op het hebben van bepaalde kenmerken en op de mate waarin mensen bereid zijn om daarom deze leider te volgen.

Deze centrale rol van de persoon en positie van de leider is kenmerkend voor een masculiene cultuur.

Leiderschap wordt in deze betekenis soms tegenover management geplaatst.

In deze betekenis kan leiderschap aan de ene kant worden toegepast op een leidende of leidinggevende functie en aan de andere kant meer de kant op gaan van ondernemerschap en dan weer wat meer overlappen met leiderschap als effectiviteit.

Leiderschap hoeft overigens niet per se op een persoon te slaan, maar kan ook betrekking hebben op een bestuursorgaan. Dat betekent dat ook het management leiderschap kan tonen.

3. Leiderschap als effectiviteit

In de woordcombinatie  persoonlijk leiderschap gaat het helemaal niet meer over leidinggeven aan medewerkers of over leiders en volgers.

Hier betekent het namelijk persoonlijke effectiviteit.

Het verband met leiderschap of leidinggeven kan eventueel gezien worden in het feit dat het hier gaat om het leidinggeven aan de eigen persoonlijke ontwikkeling of het “zijn als een leider”, wat dan staat voor een effectief persoon.

Maar omdat het bij leiderschap juist vaak gaat om de persoonlijke eigenschappen die een leider effectief maken, is het vragen om misverstanden, om het woord leiderschap te gebruiken zonder connectie met leiden of leidinggeven.

Covey had dit beter begrepen dan de Nederlandse uitgever. Zijn beroemde boek Seven Habits of Highly Effective People werd vertaald met: Zeven eigenschappen van effectief leiderschap.

Toch heeft Covey het in enkele passages wel degelijk over leiderschap. Door de manier waarop hij leiderschap daar tegenover management plaatst, wordt duidelijk dat het niet om leidinggeven gaat, maar om de eigenschappenvariant van leiderschap.

Leiderschap contra management

Covey plaatst leiderschap niet alleen tegenover management, maar zelfs erboven. Het is duidelijk dat Covey hier de uitgeklede versie van management hanteert en dat hij dit tegenover een, ten koste van management opgepimpte versie van leiderschap plaatst.

Voor wie bij management en managers denkt aan visieloze bureaucraten die maar wat aan knoppen van systemen draaien en bij leiderschap vol bewondering aan mensgerichte, visionaire leiders die aan deze managers de weg wijzen, kan het een eyeopener zijn om kennis te nemen van de managementtheorie zoals die in de loop van de vorige eeuw is ontwikkeld en waarin zowel het hebben van een strategische visie als leidinggeven - in welke variant dan ook - managementtaken zijn en dus onder het overkoepelende begrip management vallen. Zie Management

 

 

 

hoe voorkomen we miscommunicatie over :

Management

 

Management is de verzamelnaam voor verschillende taken, zoals leidinggeven en verschillende functies zoals leidinggevende.

Elke leidinggevende is dus een manager, maar niet elke manager is een leidinggevende.

Leidinggeven wordt ook leiderschap genoemd en in deze betekenis valt leiderschap dus ook onder het begrip management.

Meer over managementtaken en -functies en hoe management en leiderschap soms als elkaars tegenpool worden gezien, vindt u hier.

 

Leidinggeven

 

Leidinggeven is de directe aansturing van medewerkers en daarmee één van de belangrijkste managementtaken.

Leidinggeven wordt ook leiderschap genoemd en omvat verschillende stijlen, zoals directief of participatief leiderschap.

De verschillende stijlen van leidinggeven kunnen treffend getypeerd worden m.b.v. de twee dimensies taak- en mensgerichtheid, die elk kunnen variëren in hoogte.

Meer over leidinggeven en leiderschapstijlen vindt u hier

 

 

Leiderschap

 

Leiderschap heeft drie verschillende hoofdbetekenissen die elkaar op een verwarrende manier kunnen overlappen.

Leiderschap betekent hetzelfde als leidinggeven in bijv. leiderschapstijl.

Leiderschap kan ook op eigenschappen van een leider slaan die aantrekkelijk, motiverend of inspirerend zijn voor volgers/volgelingen, zoals bijv. in charismatisch of visionair leiderschap.

In persoonlijk leiderschap gaat het om effectieve vaardigheden in het algemeen, zonder relatie met leiders of leidinggeven.

Meer over de verschillende betekenissen van leiderschap vindt u hier

 

 

Leadership

 

Leadership wordt in de managementliteratuur zowel vertaald met leidinggeven als met leiderschap.

Bij de vertaling van leadership in leiderschap gaat een verschil in betekenis verloren.

Deels omdat de woorden zoveel op elkaar lijken, deels omdat we een cultuurverschil onderschatten of negeren.

Leadership betekent zowel volgens de Van Dale als volgens het cultuuronderzoek van Hofstede wat anders dan leiderschap.

Meer over het verschil tussen leadership en leiderschap vindt u hier

 

 

TAAK- EN MENSGERICHT LEIDERSCHAP

 

TAAKGERICHTHEID

Taakgerichtheid is de directieve kant van het leidinggeven. Het gaat om het geven van instructies: wat er gedaan moet worden en hoe dit gedaan moet worden.

Er zijn verschillende andere benamingen voor deze dimensie van leidinggeven, die niet precies dezelfde betekenis hebben, maar wel nauw verwant zijn en waarmee soms hetzelfde wordt bedoeld:

  • gerichtheid op het werk
  • product- of productiegerichtheid
  • resultaatgerichtheid
  • prestatiegerichtheid.

MENSGERICHTHEID

Mensgerichtheid is de ondersteunende of motiverende kant van het leidinggeven.

Andere benamingen voor mensgerichtheid zijn:

  • relatiegerichtheid
  • gerichtheid op samenwerking
  • ondersteunend (supportive)
  • motiverend

 Meer over taak- en mensgerichtheid

Taak- en mensgerichtheid zijn de twee bepalende dimensies zijn waarmee leiderschap kan worden getypeerd. Over de verhouding tussen die twee wordt verschillend gedacht.:

Taak- of mensgerichtheid 

Gaat het bij leiderschap eigenlijk altijd om de vraag: Is het taakgericht of is het mensgericht?

Van taak- naar  mensgerichtheid

Of is taakgericht leiderschap ouderwets en is modern leiderschap per definitie mensgericht?

Taak- PLUS mensgerichtheid

Of zit het geheim hem juist in de combinatie? Moeten taakgerichtheid en mensgerichtheid altijd samengaan?

Taak en/of mensgerichtheid

Of zijn taak- en mensgerichtheid twee knoppen op een mengpaneel waarmee de leidinggevende constant moet fine-tunen om de juiste balans te vinden?

De manier waarop soms over leiderschap gesproken wordt alsof het een eenduidig begrip is staat in schril contrast met het geavanceerde denken over leiderschap van meer dan een halve eeuw geleden.

Meer over visies op taak- en mensgericht leiderschap

 

MANAGEMENT, CULTUUR EN LEIDERSCHAP

Management en cultuur

Als het gaat om de relatie tussen management(-theorie) en nationale cultuurverschillen wordt ten onrechte vaak alleen gedacht aan verschillen tussen westerse en niet-westerse landen.

Dat er bij de toepassing van managementtheorieën, -modellen en -concepten ook binnen de westerse wereld relevante cultuurverschillen zijn waarmee rekening gehouden moet worden, krijgt weinig aandacht. 

Meer over management en cultuur.

Masculiene en feminiene culturen

Polderen, deeltijdwerk, zesjesmentaliteit zijn Nederlandse cultuurkenmerken waar we niet omheen kunnen. Ook wie het graag anders zou willen zien, bestrijdt niet dat dit zo is.

Maar als Hofstede op basis van zijn uitgebreide en beroemde cultuuronderzoek concludeert dat Nederland een feminiene cultuur heeft, is de erkenning opeens een stuk minder algemeen.

Meer over masuliene en feminiene culturen

Leiderschap in masculiene en feminiene culturen

Volgens Hofstede is de Nederlandse cultuur meer gericht op samenwerking dan op competitie, meer op kwaliteit van leven dan op prestatiegerichtheid.

Dat heeft gevolgen voor de stijl van leidinggeven. De balans tussen taak- en mensgerichtheid slaat meer door naar de mensgerichte kant.

In lijn met de poldercultuur wordt van managers verwacht dat besluiten worden genomen in overleg met de medewerkers, bij voorkeur op basis van consensus.

Meer over leiderschap en cultuur